Wydarzenie odbędzie się w godzinach 9.00 - 17.00

 

Wprowadzenie do RODO – najważniejsze zmiany

 • Nowe obowiązki administratora danych osobowych według RODO. Jak rozumieć pojęcia privacy by design i privacy by default?
 • Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych
 • Uprawnienia osoby, której dane dotyczą – jak im sprostać?
  • obowiązek informacyjny
  • praw do przenoszenia danych
  • prawo do kopii danych
  • prawo żądania usunięcia danych
  • prawo do sprzeciwu
  • profilowanie
  • skarga do organu nadzoru
  • prawo do odszkodowania
 • Zabezpieczenie danych osobowych – wybrane aspekty
  • zasada minimalizmu i adekwatności
  • zabezpieczenia fizyczne dostępu do danych osobowych
  • pseudonimizacja
  • upoważnienia dla pracowników
  • upoważnienia dla dostawców (nowe umowy)
  • ewidencja osób posiadających dostęp do danych osobowych
  • nadzór nad czynnościami przetwarzania
 • Inspektor ochrony danych
  • obowiązek wyznaczenia inspektora
  • wymogi osobowe i organizacyjne
  • podstawowe zadania inspektora
 • Odpowiedzialność i sankcje
 • Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Przetwarzanie danych w działalności – jak przygotować się do RODO w praktyce?

 • Audyt – inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych i stosowanych zabezpieczeń
 • Analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania danych osobowych (DPIA). Kiedy trzeba a kiedy nie trzeba przeprowadzić DPIA? Do jakich procesów stosujemy DPIA?
 • Dokumentacja ochrony danych – od Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych do rejestru czynności przetwarzania. Zakres wykorzystania obecnej dokumentacji przetwarzania i ochrony danych. Dodatkowe działania wymagające udokumentowania (wewnętrzne procedury i polityki)
 • Relacja z podmiotami przetwarzającymi. Jak przejść na zasady RODO? Certyfikacja
 • Zgłaszanie naruszeń i rejestr naruszeń
 • Konsultacje z organem nadzorczym

Przetwarzanie danych w organizacji –  wybrane zakresy działalności w organizacji

Dział HR, Kadry 

 • Nowe rozumienie pojęcia dane osobowe, ze szczególnym uwzględnieniem danych zwykłych i wrażliwych
 • Wymagania RODO w zakresie zawierania umów powierzenia danych osobowych z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz pracodawców, które wiążą się z potrzebą uzyskiwania dostępu do danych osobowych
 • Wymagania formalne dot. dokumentacji wewnętrznej (polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, upoważnienia dla pracowników, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, protokoły z niektórych czynności, np. niszczenia nośników danych osobowych)
 • Czas przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy
 • Pracodawca jako administrator danych kadrowych na gruncie RODO – zastosowanie wymagań RODO w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (rekrutacja, zatrudnienie, dodatkowe świadczenia pracownicze oraz świadczenia socjalne, zatrudnianie pracowników tymczasowych)
 • Zasady zabezpieczania danych kadrowych przetwarzanych w formie papierowej (segregatory, akta osobowe) i elektronicznej (systemy kadrowo-płacowe)

Dział Księgowości

 • Dopuszczalność przechowywania określonych dokumentów, m.in.: skanów/kserokopii dowodów osobistych, aktów małżeństwa, zgonów
 • Zasady przetwarzania danych z uwzględnieniem zmian wynikających z RODO (m.in. zasada minimalizacji, prawidłowości, integralności, poufności, rozliczalności)
 • Realizacja obowiązków administratora danych w stosunku do osób, których dane dotyczą

Dział Handlowy

 • Pozyskiwanie zgody marketingowej
 • Przetwarzanie danych osobowych uzyskiwanych przez klienta
 • W jaki sposób legalnie gromadzić dane, aby potem wykorzystywać je do działań handlowych i obsługi klienta
 • Czego mogą domagać się klienci od firmy w związku z ich nowymi prawami wprowadzanymi przez RODO?
 • Jakie są zasady profilowania i marketingu na gruncie RODO, czy rzeczywiście zawsze trzeba będzie na te działania uzyskać zgodę? 

Aspekty praktyczne

 • Rola narzędzi IT w wywiązaniu się z obowiązków RODO
 • Aplikacja do przetwarzania danych osobowych – bezpieczne rozwiązanie?
Zarejestruj się »