MICHAŁ WYSŁOCKI

MICHAŁ WYSŁOCKI

Dyrektor Działu Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Doświadczenie
Specjalista w zakresie postępowania administracyjnego. Reprezentuje polskich pracodawców, pracodawców zagranicznych i cudzoziemców w postępowaniach związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, przed urzędami pracy, wojewodami i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Doświadczony w szczególności w postępowaniach o udzielenie zezwoleń: na pracę typu A, B, C, D i E, jednolitych (na pobyt i pracę), na pobyt czasowy i stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także w postępowaniach o uznanie za obywatela RP, postępowaniach odwoławczych przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz procedurach wizowych.

Prowadzi szkolenia z legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, których odbiorcami są właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający kadrami największych polskich pracodawców.

MARZENA ŁABĘDŹ

MARZENA ŁABĘDŹ

Radca Prawny, Partner

Doświadczenie
Partner w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, odpowiedzialny za koordynację pracy Departamentów Prawa Pracy i Prawa Własności Intelektualnej.
Reprezentuje jednych z największych pracodawców m.in. w branżach: bankowej, farmaceutycznej, kosmetycznej, kolejowej, budowlanej, spożywczej, w szczególności w sprawach związanych z zatrudnianiem transgranicznym i współpracą pracodawców z partnerami społecznymi. Specjalizuje się zarówno w indywidualnym jak i zbiorowym prawie pracy.

Zaangażowana w działalność dydaktyczną – prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz wykłady z zakresu prawa pracy, skierowane przede wszystkim do dyrektorów personalnych w największych firmach. Od 2016 r. wykładowca na Studiach Podyplomowych UJ.
Od listopada 2015 r. współtwórca ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami (PSZK).

Autor m.in. artykułów publikowanych Studiach z zakresu prawa pracy i polityki społecznej wydawanych nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Współautor wydawnictw takich jak: „Dokumenty pracownicze. Wzory i komentarze” (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2014) oraz „Dokumenty w zatrudnieniu na podstawie pragmatyk służbowych. Wzory i komentarze" (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2015), Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz (red. nauk. K.W. Baran, Wolters Kluwer, Rok publikacji: 2016).

Wykształcenie
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, nr wpisu OP-C-647/2012.