MICHAŁ WYSŁOCKI

MICHAŁ WYSŁOCKI

Dyrektor Działu Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Doświadczenie
Specjalista w zakresie postępowania administracyjnego. Reprezentuje polskich pracodawców, pracodawców zagranicznych i cudzoziemców w postępowaniach związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce, przed urzędami pracy, wojewodami i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Doświadczony w szczególności w postępowaniach o udzielenie zezwoleń: na pracę typu A, B, C, D i E, jednolitych (na pobyt i pracę), na pobyt czasowy i stały, na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także w postępowaniach o uznanie za obywatela RP, postępowaniach odwoławczych przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz procedurach wizowych.

Prowadzi szkolenia z legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, których odbiorcami są właściciele małych i średnich przedsiębiorstw oraz zarządzający kadrami największych polskich pracodawców.