Wydarzenie odbędzie się w godzinach 10.30 - 16.00

1) Ulga B+R jako jeden ze sposobów wspierania działalności innowacyjnej w Polsce

2) Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej

3) Badania naukowe

 • badania podstawowe
 • badania stosowane
 • badania przemysłowe

4) Definicja prac rozwojowych

5) Regulacje prawne dot. ulgi B+R

 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek dochodowy od osób fizycznych

6) Warunki skorzystania z ulgi B+R

7) Podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi podatkowej na rozwój i badania (zasady ogólne)

8) Katalog kosztów kwalifikowanych

 • wynagrodzenia oraz składki finansowane przez pracodawcę, koszty usług zewnętrznych
 • koszty materiałów i surowców
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
 • wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego

9) Analiza praktyki podatkowej organów podatkowych i sądów administracyjnych

10) Wykazanie ulgi w zeznaniu podatkowym

11) Projekt nowych rozwiązań ulg na nowe inwestycje

 • implementacja rozwiązań SSE na terytorium całego kraju
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy
 • rola spółek zarządzających