PROGRAM MERYTORYCZNY SZKOLENIA

 

I. Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca – prawo do pobytu i pracy. Omówienie podstaw legalnego zatrudnienia cudzoziemców.


1. Praca i pobyt w Polsce obywateli Unii Europejskiej – minimum formalności

2. Tytuły pobytowe dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej – WIZA

a) Wiza Schengen i wiza krajowa – różnice i podobieństwa.
b) Jak czytać wizy?
c) Cel wydania wizy.
d) Wizy uprawniające do pracy w Polsce.
e) W gąszczu pieczątek – obliczanie dni legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.
f) Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy i zezwolenie na pracę jako podstawy otrzymania wizy pracowniczej.
g) Konsul konsulowi nierówny – różnice w wymogach wizowych w zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca.
h) Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy.

3. Procedura oświadczeniowa – najprostszy sposób na legalizację

a) Kto może z niej skorzystać?
b) Jak i gdzie zarejestrować oświadczenie – problematyka właściwości miejscowej urzędu pracy.
c) Jak wypełnić oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi? Pułapki czyhające na pracodawcę.
d) Rozplanowanie zatrudnienia – cenne wskazówki ułatwiające legalizację.
e) Rejestracja oświadczenia dla cudzoziemca posiadającego już wizę pracowniczą.
f) Pomoc domowa zza wschodniej granicy – rejestracja oświadczenia przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, o zamiarze powierzenia prac opiekuńczo-pielęgnacyjnych i pomocy domowej.

4. Zezwolenie na pracę TYP A

a) Właściwość miejscowa, opłaty, kolejki, terminy.
b) Testowanie rynku pracy – jak uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy?
c) Ustalanie właściwości miejscowej starosty przeprowadzającego test lokalnego rynku pracy.
d) Kiedy informacja starosty nie jest wymagana?
e) Wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę TYP A – praktyczne porady i wskazówki.
f) Jak ustrzec się przed brakami wniosku? Kompletowanie dokumentacji.

5. Zezwolenie na pracę TYP B

a) Legalizacja pracy członka zarządu.
b) Jak wykazać spełnienie ustawowych przesłanek uzyskania zezwolenia.
c) Właściwość miejscowa, opłaty, terminy.

6. Zezwolenie na pracę TYP C

a) Delegowanie pracowników między podmiotami powiązanymi.
b) Co to są podmioty powiązane?
c) Pracodawca zagraniczny, a podmiot powierzający pracę.
d) Osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy zagranicznego w Polsce – obowiązki i zakres odpowiedzialności.
e) Jak wypełnić wniosek i go uzasadnić? Kompletowanie załączników do wniosku, właściwość miejscowa.

7. Zezwolenie na pracę TYP D

a) Delegowanie pracowników w celu wykonania usługi eksportowej.
b) Czym są usługi eksportowe?
c) Umowy o świadczenie usługi eksportowej – ze szczególnym uwzględnieniem wymogu okazjonalności i tymczasowości.
d) Pracodawca zagraniczny a podmiot powierzający pracę.
e) Osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy zagranicznego w Polsce – obowiązki i zakres odpowiedzialności.
f) Jak wypełnić wniosek i go uzasadnić? Kompletowanie załączników do wniosku, właściwość miejscowa.

8. Zezwolenie na pracę TYP E

a) Delegowanie pracowników – przypadki szczególne.

9. Podsumowanie delegowania pracowników w ramach zezwolenia na pracę typu C,D,E

a) Delegowanie pracowników - czy to się opłaca?
b) Plusy i minusy korzystania z delegowania w porównaniu z bezpośrednim zatrudnieniem cudzoziemców.

10. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – cudzoziemcy z dostępem do rynku pracy

11. Cudzoziemcy studiujący w Polsce i zagranicą – praktyki i zatrudnienie

12. Tytuły pobytowe dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej – KARTA POBYTU

13. Zezwolenie na pobyt czasowy

a) Ze względu na jaki cel pobytu cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

14. Zezwolenie na pobyt stały i status rezydenta długoterminowego UE

a) Przesłanki uzyskania zezwolenia na pobyt stały i statusu rezydenta długoterminowego UE.
b) Dostęp do rynku pracy.
c) Pomoc socjalna dla posiadaczy Karty Polaka ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały.

15. Zezwolenie jednolite – prawo do pracy i pobytu czasowego w jednym zezwoleniu

a) Kiedy i dla kogo? Właściwość miejscowa, opłaty, kolejki i terminy.
b) Przesłanki wydania zezwolenia jednolitego.
c) Wypełnianie wniosku i kompletowanie dokumentacji – kooperacja z pracownikiem kluczem do sukcesu.
d) Praktyczne porady pozwalające na spełnienie wymogów stawianych przez wojewodów.
e) Stempel legalizacyjny – co to takiego? Pobyt, podróżowanie i praca cudzoziemca w Polsce w oczekiwaniu na wydanie decyzji wojewody.

16. Podsumowanie i omówienie problematyki właściwości miejscowej poszczególnych organów administracji
uczestniczących w procesie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

17. Obowiązki informacyjne pracodawcy lub jego reprezentanta i pracownika

a) Zakres informacji, terminy i sposoby ich przekazania, chroniące pracodawcę lub jego reprezentanta przed odpowiedzialnością wykroczeniową i cudzoziemca przed negatywnymi skutkami upływu terminów zawiadomień.
b) Zmiana warunków podanych we wniosku a ważność wydanego zezwolenia.
c) Zmiana warunków dotyczących podmiotu zatrudniającego.

18. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców

a) Jakie warunki pracy i płacy należy zapewnić pracownikowi oraz pracownikowi delegowanemu?
b) Jakie dokumenty należy przechowywać w okresie zatrudnienia lub delegowania?
c) Obowiązki zgłoszeniowe i rejestracyjne na terenie Polski - gdzie zgłosić cudzoziemca i w jakim terminie?
d) Jakie dokumenty należy wydać cudzoziemcowi.

19. Przedłużanie zezwoleń – wykrzyknik w kalendarzu pracodawcy

20. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne cudzoziemców

a) Zasady zgłoszeń cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego
b) Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniom na terenie Rzeczpospolitej.
c) Obowiązek ubezpieczenia społecznego na terenie Rzeczpospolitej pracowników delegowanych -
rozbieżności w stanowiskach ZUS oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego.

21. Nielegalne zatrudnienie

a) Jak rozumieć pojęcie nielegalnego zatrudnienia?
b) Podmioty uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia oraz zakres przeprowadzanej kontroli- jakimi
dokumentami musi dysponować pracodawca w trakcie jej przeprowadzania?
c) Kto odpowiada za nielegalne zatrudnienie i jakie może ponieść z tego tytułu konsekwencje?

II. Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców.

1. Najważniejsze zmiany i ich przewidywany wpływ na procedury legalizacyjne.

III. Sesja pytań i odpowiedzi, panel dyskusyjny