MICHAŁ WYSŁOCKI

MICHAŁ WYSŁOCKI

Dyrektor Działu Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, ekspert BCC ds. zatrudniania cudzoziemców

 

Specjalizuje się w procedurach związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP.

Jako pełnomocnik z powodzeniem reprezentuje polskich pracodawców w postępowaniach administracyjnych przed urzędami pracy oraz wojewodami i innymi organami, zastępując ich na każdym etapie legalizacji pracy cudzoziemców.

Cudzoziemców reprezentuje m.in. w postępowaniach: o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, o uznanie za obywatela RP i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przed wojewodami, jak i w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców. Doradza także w sprawach wizowych i konsularnych.

Zapewnia ponadto kompleksową obsługę przy zakładaniu w Polsce spółek prawa handlowego za pośrednictwem portalu S24.

Prowadzi szkolenia w całej Polsce, skierowane do właścicieli firm i specjalistów ds. rekrutacji i kadr, przygotowujące do legalnego zatrudniania cudzoziemców.

Kazimierz Romaniec

Kazimierz Romaniec

Radca Prawny

 

Kazimierz Romaniec jest specjalistą w zakresie prawa podatkowego posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe. Współpracuje z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy od 2017 roku. 

  • Tworzenie efektywnych podatkowo i ubezpieczeniowo struktur zatrudnienia pracowników polskich i zagranicznych (w tym twórców), członków zarządów i kadry zarządczej spółek;
  • Doradztwo dotyczące opodatkowania: podróży służbowych, delegowania pracowników, pracowników mobilnych, używania samochodów służbowych, świadczeń wypłacanych po ustaniu stosunku pracy;
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami podatkowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
  • Koordynacja rozliczeń podatkowych pracowników w kraju oddelegowującym i w kraju oddelegowania;
  • Doradztwo odnośnie podatkowych aspektów pracowniczych planów akcyjnych.