PROGRAM:  

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca – prawo do pobytu i pracy. Omówienie podstaw legalnego zatrudnienia cudzoziemców.

1. Praca i pobyt w Polsce obywateli Unii Europejskiej – minimum formalności

2. Tytuły pobytowe dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej – WIZA

 • Wiza Schengen i wiza krajowa – różnice i podobieństwa.
 • Jak czytać wizy?
 • Cel wydania wizy.
 • Wizy uprawniające do pracy w Polsce.
 • W gąszczu pieczątek – obliczanie dni legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.
 • Oświadczenie o powierzeniu pracy i zezwolenie na pracę jako podstawy otrzymania wizy pracowniczej.
 • Konsul konsulowi nierówny – różnice w wymogach wizowych w zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca.
 • Ruch bezwizowy a możliwość podjęcia pracy.

3. Procedura oświadczeniowa – najprostszy sposób na legalizację

 • Kto może z niej skorzystać?
 • Jak i gdzie zarejestrować oświadczenie – problematyka właściwości miejscowej urzędu pracy.
 • Jak wypełnić oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi? Pułapki czyhające na pracodawcę.
 • Rozplanowanie zatrudnienia – cenne wskazówki ułatwiające legalizację.
 • Rejestracja oświadczenia dla cudzoziemca posiadającego już wizę pracowniczą.

4. Zezwolenie na pracę TYP A

 • Właściwość miejscowa, opłaty, kolejki, terminy.
 • Testowanie rynku pracy – jak uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy?
 • Ustalanie właściwości miejscowej starosty przeprowadzającego test lokalnego rynku pracy.
 • Kiedy informacja starosty nie jest wymagana?
 • Wypełnianie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę TYP A – praktyczne porady i wskazówki.
 • Jak ustrzec się przed brakami wniosku? Kompletowanie dokumentacji.
 • Weryfikacja cudzoziemców pod kątem zgodności z ofertą pracy.

5. Zezwolenie na pracę TYP B

 • Legalizacja pracy członka zarządu.
 • Jak wykazać spełnienie ustawowych przesłanek uzyskania zezwolenia.
 • Właściwość miejscowa, opłaty, terminy.

6. Zezwolenie na pracę TYP C

 • Delegowanie pracowników między podmiotami powiązanymi.
 • Co to są podmioty powiązane?
 • Pracodawca zagraniczny, a podmiot powierzający pracę.
 • Osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy zagranicznego w Polsce – obowiązki i zakres odpowiedzialności.
 • Jak wypełnić wniosek i go uzasadnić? Kompletowanie załączników do wniosku, właściwość miejscowa.

7. Zezwolenie na pracę TYP D

 • Delegowanie pracowników w celu wykonania usługi eksportowej.
 • Czym są usługi eksportowe?
 • Umowy o świadczenie usługi eksportowej – ze szczególnym uwzględnieniem wymogu okazjonalności i tymczasowości.
 • Pracodawca zagraniczny a podmiot powierzający pracę.
 • Osoba uprawniona do reprezentowania pracodawcy zagranicznego w Polsce – obowiązki i zakres odpowiedzialności.
 • Jak wypełnić wniosek i go uzasadnić? Kompletowanie załączników do wniosku, właściwość miejscowa.

8. Zezwolenie na pracę TYP E

 • Delegowanie pracowników – przypadki szczególne.

9. Podsumowanie delegowania pracowników w ramach zezwolenia na pracę typu C,D,E

 • Delegowanie pracowników - czy to się opłaca?
 • Plusy i minusy korzystania z delegowania w porównaniu z bezpośrednim zatrudnieniem cudzoziemców.

10. Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – cudzoziemcy z dostępem do rynku pracy

11. Cudzoziemcy studiujący w Polsce i zagranicą – praktyki i zatrudnienie

12. Tytuły pobytowe dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej – KARTA POBYTU

13. Zezwolenie na pobyt czasowy

 • Ze względu na jaki cel pobytu cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy?

14. Zezwolenie na pobyt stały i status rezydenta długoterminowego UE

 • Przesłanki uzyskania zezwolenia na pobyt stały i statusu rezydenta długoterminowego UE.
 • Dostęp do rynku pracy.
 • Pomoc socjalna dla posiadaczy Karty Polaka ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały.

15. Zezwolenie jednolite – prawo do pracy i pobytu czasowego w jednym zezwoleniu

 • Kiedy i dla kogo? Właściwość miejscowa, opłaty, kolejki i terminy.
 • Przesłanki wydania zezwolenia jednolitego.
 • Wypełnianie wniosku i kompletowanie dokumentacji – kooperacja z pracownikiem kluczem do sukcesu.
 • Praktyczne porady pozwalające na spełnienie wymogów stawianych przez wojewodów.
 • Stempel legalizacyjny – co to takiego? Pobyt, podróżowanie i praca cudzoziemca w Polsce w oczekiwaniu na wydanie decyzji wojewody.

16. Obowiązki informacyjne pracodawcy lub jego reprezentanta i pracownika

 • Zakres informacji, terminy i sposoby ich przekazania, chroniące pracodawcę lub jego reprezentanta przed odpowiedzialnością wykroczeniową i cudzoziemca przed negatywnymi skutkami upływu terminów zawiadomień.
 • Zmiana warunków podanych we wniosku a ważność wydanego zezwolenia.
 • Zmiana warunków dotyczących podmiotu zatrudniającego.

17. Przedłużanie zezwoleń – wykrzyknik w kalendarzu pracodawcy

18. Nielegalne zatrudnienie

 • Jak rozumieć pojęcie nielegalnego zatrudnienia?
 • Podmioty uprawnione do kontroli legalności zatrudnienia oraz zakres przeprowadzanej kontroli- jakimi dokumentami musi dysponować pracodawca w trakcie jej przeprowadzania?
 • Kto odpowiada za nielegalne zatrudnienie i jakie może ponieść z tego tytułu konsekwencje?

Opodatkowanie i oskładkowanie cudzoziemców zatrudnionych na terenie Polski

1. Zakres obowiązku podatkowego - pojęcie ograniczonego i niegraniczonego obowiązku podatkowego

2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

3. Pojęcia miejsca zamieszkania, ośrodka interesów życiowych

4. Certyfikat rezydencji podatkowej i jego rola

5. Rozstrzyganie miejsca zamieszkania na gruncie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

6. Różnice w opodatkowaniu cudzoziemców zatrudnianych na umowę o pracę i nie będących pracownikami. 

7. Obowiązki  polskiego płatnika przy rozliczaniu  cudzoziemca

8. Zasady ubezpieczenia społecznego cudzoziemców pracujących w Polsce.

9. Delegowanie pracowników z UE do Polski – wybór właściwego  ustawodawstwa

10. Wykonywanie pracy jednocześnie na terenie kilku krajów UE – konsekwencje dla ubezpieczeń społecznych

11. Opodatkowanie i oskładkowanie cudzoziemców na przykładzie stażystów i studentów