PROGRAM

 1. System ochrony danych osobowych;
 2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych;
 3. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz nowelizacje krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO);
 4. Kto i kiedy powinien stosować RODO.
 5. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z RODO:
  • Definicja danych osobowych – szczególne kategorie danych;
  • Administator danych
  • Współadministratorzy;
  • Formy przetwarzania danych osobowych;
  • Inne definicje i ich znaczenie dla stosowania RODO;
  • Profilowanie
 6. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych;
 7. Zasady przetwarzania danych w RODO:
  • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
  • Celowość oraz dopuszczalność zmiany celu;
  • Adekwatność;
  • Czasowość.
  • Zasada bezpieczeństwa:
 8. Administrator oraz współadministrator – obowiązki:
  • Obowiązek prowadzenia audytów;
  • Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
  • Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych;
  • Zasada privacy by design oraz privacy by default.
 9. Podmiot przetwarzający – obowiązki.
 10. Wymogi dot. umów powierzenia przetwarzania danych.
 11. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
  • Zgoda na przetwarzanie danych;
  • Pozostałe podstawy przetwarzania danych – w ramach jakich procesów stanowią podstawę przetwarzania;
 12. Udostępnianie danych
  • Kiedy można legalnie udostępnić dane osobowe;
  • Podstawy udostępnienia danych;
 13. Omówienie skutecznego sposobu informowania o korzystaniu z praw wynikających z RODO:
  • Prawo do sprostowania danych;
  • Prawo do bycia zapomnianym;
  • Prawo do ograniczonego przetwarzania;
  • Prawo do przenoszenia danych;
  • Prawo do sprzeciwu.
 14. Kształt obowiązku informacyjnego według RODO:
  • zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą;
  • zbieranie danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 15. Dokumentacja:
  • Rejestr czynności przetwarzania danych;
  • Polityki bezpieczeństwa;
  • Upoważnienia do przetwarzania danych.
 16. Zasady certyfikacji oraz kodeksy postępowania.
 17. Wymagania w zakresie przetwarzania danych w systemach IT:
 18. Inspektor ochrony danych:
  • Kto ma obowiązek wyznaczenia IOD;
  • Jakie wymagania powinien spełniać IOD;
  • Obowiązki IOD.
 19. Środki ochrony prawnej w organizacjach:
  • Kto może wnieść skargę;
  • Dochodzenie praw przed sądem;
  • Prawo do odszkodowania.
 20. Sankcje:
 • Kryteria nakładania kar pieniężnych;
 • Odwoływanie się od nałożonych kar pieniężnych.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.30 - 16.00